وبلاگ تخصصی متلب و نقشه برداری

برنامه محاسبه محیط چند ضلعی در متلب

جواد زارع زاده | سه شنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۲۸ ب.ظ

برنامه را در mfile کپی کنید

clc
clear
format bank
n=input('enter number point: ');
for k=1:n
x(k)=input('enter value x: ');
y(k)=input('enter value y: ');
end
mohit=0;
for m=1:n
if m==n
d(m)=sqrt((x(m)-x(1))^2+(y(m)-y(1))^2);
else
d(m)=sqrt((x(m)-x(m+1))^2+(y(m)-y(m+1))^2);
end
mohit=mohit+d(m);
end
disp('mohit polygon')
disp(mohit)
grid on
hold on
plot([x(1),x(m)],[y(1),y(m)],'-b')
plot(x,y,'-r' )
plot(x,y,'*m' )
title('mohit ehsan & ali')
A=polymeter(x,y)
gtext([' meter = ' num2str(A)])

  • جواد زارع زاده

برنامه اعمال فیلتر ها بر روی عکس در متلب

جواد زارع زاده | سه شنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۲۳ ب.ظ

برنامه را در mfile کپی کنید

clc
clear all
i=imread('moon.tif');
figure
imshow(i)
j=edge(i,'sobel');
t=edge(i,'canny');
m=edge(i,'log');
figure
imshow(j),title('sobel')
figure
imshow(t),title('canny')
figure
imshow(m),title('log')
subplot(2,2,1),imshow(i),title('asli'),subplot(2,2,2),imshow(j),title('sobel'),subplot(2,2,3),imshow(t),title('canny'),subplot(2,2,4),imshow(m),title('log')

  • جواد زارع زاده

برنامه درونیابی محلی به روش نزدیکترین همسایگی در متلب

جواد زارع زاده | سه شنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۲۰ ب.ظ

برنامه را در mfile کپی کنید

%daroonyabi mahalli-Grid Based-nazdiktarin hamsayegi%
%zp=?%
clc
clear all
format long g
q=input('xyz 4 nogte abcd[xa ya za;xb yb zb;xc yc zc;xd yd zd=');
p=[116 108];
for i=1:4;
a(i)=sqrt((p(1,1)-q(i,1))^2+(p(1,2)-q(i,2))^2) ;
end;
[Q,T] = min(a);
zp=q(T,3)

  • جواد زارع زاده

برنامه درونیابی محلی به روش bilinear در متلب

جواد زارع زاده | سه شنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۰۵ ب.ظ

برنامه را در mfile کپی کنید

%daroonyabi mahalli-Grid Based-Bilinear%
%zp=?%
clc
clear all
format long g
a=input('x,y,z a [x y z]=');
b=input('x,y,z b [x y z]=');
c=input('x,y,z c [x y z]=');
d=input('x,y,z d [x y z]=');
p=input('x,y p [x y]=');
dx=input('dx=');dy=input('dy=');
xbp=(p(1,1)-a(1,1))/dx;
ybp=(p(1,2)-a(1,2))/dy;
zp=a(1,3)+(d(1,3)-a(1,3))*xbp+(b(1,3)-a(1,3))*ybp+(a(1,3)-b(1,3)+c(1,3)-d(1,3))*xbp*ybp

  • جواد زارع زاده

برنامه درونیابی محلی به روش idw در متلب

جواد زارع زاده | سه شنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۰۰ ب.ظ

برنامه را در mfile کپی کنید

%daroonyabi mahalli-Grid Based-idw%
%zp=?%
clc
clear all
format long g
a=input('xyz 4 nogte abcd[xa ya za;xb yb zb;xc yc zc;xd yd zd=');
p=input('xy p [x y]=');
for i=1:4;
d(i)=sqrt((p(1,1)-a(i,1))^2+(p(1,2)-a(i,2))^2);
end;
w1=(1/d(1).^2)/sum(1./(d.^2));
w2=(1/d(2).^2)/sum(1./(d.^2));
w3=(1/d(3).^2)/sum(1./(d.^2));
w4=(1/d(4).^2)/sum(1./(d.^2));
zp=(a(1,3)*w1)+(a(2,3)*w2)+(a(3,3)*w3)+(a(4,3)*w4)

  • جواد زارع زاده

برنامه درونیابی محلی به روش خطی در متلب

جواد زارع زاده | سه شنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۵۵ ق.ظ

برنامه را در mfile کپی کنید

%daroonyabi mahalli-Tin Based-khatti(linear)-matris%
%zP=?%
clc
clear all
format long g
a=input('x,y,z a ra be soorat [x y z] vared konid=');
b=input('x,y,z b ra be soorat [x y z] vared konid=');
c=input('x,y,z c ra be soorat [x y z] vared konid=');
P=input('x,y P ra be soorat [x y] vared konid=');
ma=[1 a(1,1) a(1,2);1 b(1,1) b(1,2);1 c(1,1) c(1,2)];
l=[a(1,3);b(1,3);c(1,3)];
x=(ma'*ma)^-1*ma'*l;
zp=x(1,1)+(x(2,1)*P(1,1))+(x(3,1)*P(1,2))

  • جواد زارع زاده

برنامه درونیابی محلی به روش linear در متلب

جواد زارع زاده | سه شنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۴۵ ق.ظ

برنامه را در mfile کپی کنید

%daroonyabi mahalli-Grid Based-linear%
%zp=?%
clc
clear all
format long g
a=input('x,y,z a [x y z]=');
b=input('x,y,z b [x y z]=');
c=input('x,y,z c [x y z]=');
d=input('x,y,z d [x y z]=');
p=input('x,y p [x y]=');
dx=input('dx=');dy=input('dy=');
xbp=(p(1,1)-a(1,1))/dx;
ybp=(p(1,2)-a(1,2))/dy;
if xbp>ybp;
delta=0;
elseif delta==1;
end;
zp=(delta*(a(1,3)+(c(1,3)-b(1,3))*xbp+(b(1,3)-a(1,3))*ybp))
+(1-delta)*(a(1,3)+(d(1,3)-a(1,3))*xbp+(c(1,3)-d(1,3))*ybp)

  • جواد زارع زاده

برنامه درونیابی محلی به روش second exact fit در متلب

جواد زارع زاده | سه شنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۳۰ ق.ظ

برنامه را در mfile کپی کنید

%daroonyabi mahalli-Tin Based-second exact fit%
%zP=?%
clc
clear all
format long g
a=input('x,y,z a ra be soorat [x y z] vared konid=');
b=input('x,y,z b ra be soorat [x y z] vared konid=');
c=input('x,y,z c ra be soorat [x y z] vared konid=');
d=input('x,y,z d ra be soorat [x y z] vared konid=');
e=input('x,y,z e ra be soorat [x y z] vared konid=');
f=input('x,y,z f ra be soorat [x y z] vared konid=');
p=input('x,y P ra be soorat [x y] vared konid=');
ma=[1 a(1,1) a(1,2) a(1,1)^2 a(1,2)^2 a(1,1)*a(1,2)
1 b(1,1) b(1,2) b(1,1)^2 b(1,2)^2 b(1,1)*b(1,2)
1 c(1,1) c(1,2) c(1,1)^2 c(1,2)^2 c(1,1)*c(1,2)
1 d(1,1) d(1,2) d(1,1)^2 d(1,2)^2 d(1,1)*d(1,2)
1 e(1,1) e(1,2) e(1,1)^2 e(1,2)^2 e(1,1)*e(1,2)
1 f(1,1) f(1,2) f(1,1)^2 f(1,2)^2 f(1,1)*f(1,2)];
l=[a(1,3);b(1,3);c(1,3);d(1,3);e(1,3);f(1,3)];
x=(ma'*ma)^-1*ma'*l;
zp=x(1,1)+(x(2,1)*p(1,1))+(x(3,1)*p(1,2))+(x(4,1)*(p(1,1))^2)+(x(5,1)*(p(1,2))^2)+(x(6,1)*p(1,1)*p(1,2))

  • جواد زارع زاده

برنامه آشکارسازی لبه ها با sobel و canny در متلب

جواد زارع زاده | سه شنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۲۰ ق.ظ

برنامه را در mfile کپی کنید

%ashkarsazi labe ba sobel va canny%
clc
clear all
a=imread('peppers.png');
subplot(2,2,1),imshow(a),title('orginal')
b=rgb2gray(a);
subplot(2,2,2),imshow(b),title('gray')
c=edge(b,'sobel');
subplot(2,2,3),imshow(c),title('sobel')
c=edge(b,'sobel');
subplot(2,2,4),imshow(c),title('canny')

  • جواد زارع زاده

مقدمه
مهندسی نقشه ‌برداری (به انگلیسی: Surveying engineering ) به علم اندازه‌ گیری دقیق و تعیین موقعیت نسبی یا مطلق عوارض روی سطح زمین اطلاق می‌شود. از این تعریف ساده چنین برداشت می‌شود که هدف، تعیین مختصات نقاط در سه بعد است. در بعضی موارد، برای تعیین موقعیت، بعد زمان نیز مورد توجه قرار می‌گیرد (سنجش‌های نجومی و نقشه برداری ماهواره‌ای). مختصات مطلوب می‌تواند مختصات دکارتی XYZ و یا مختصات عرض و طول جغرافیایی باشد.

ترازیابی
مقصود از ترازیابی :
مقصود از ترازیابی یا نیولمان تعیین اختلاف ارتفاع بین دو یا چند نقطه ( نسبت به هم یا نسبت به یک سطح مبنای معین ) است که با استفاده از دستگاههای مختلف و با روشهای گوناگون صورت می گیرد .
ارتفاع نقطه ای مثل A عبارت از فاصلة قائم این نقطه از سطح ارتفاعی مبدأ ( ژنوئید ) است . ضمناً به مجموعه نقاطی که ارتفاع آنها یکسان باشد سطح تراز می گویند . فاصله بین دو سطح تراز تعیین کنندة اختلاف ارتفاع بین نقاط واقع بر روی آن دو سطح است .

برای دانلود هر یک از جزوه ها بر روی آن کلیک کنید

جزوه مسیر راستگو

جزوه مسیر قاسمی

برای دانلود جزوه تئوری خطا کلیک کنید

دانلود

clc
clear
format bank
n=input('enter number point: ');
for k=1:n
    x(k)=input('enter value x: ');
    y(k)=input('enter value y: ');
end
mohit=0;
for m=1:n
    if m==n
        d(m)=sqrt((x(m)-x(1))^2+(y(m)-y(1))^2);
    else
        d(m)=sqrt((x(m)-x(m+1))^2+(y(m)-y(m+1))^2);
    end
    mohit=mohit+d(m);
end
disp('mohit polygon')
disp(mohit)
grid on
hold on
plot([x(1),x(m)],[y(1),y(m)],'-b')
plot(x,y,'-r' )
plot(x,y,'*m' )
title('mohit ehsan & ali')
A=polymeter(x,y)
gtext([' meter = ' num2str(A)])

clc
clear all
disp ('for geodetic to cartesian press 1   for cartesino to zeodetic press 2')
ch=input  ('');
disp('select your elipsoid: WGS84=1   WGS72=2   GRS80=3')
el=input('');
 if el==1
    a=6378137;
    f=1/298.257223563;
end
if el==2
    a=6378135;
    f=1/298.26;
end
if el==3
    a=6378137;
    f=1/298.257222101;
end   
if el not 1:3 
    a=6378137;
    f=1/298.257223563;
end
if ch==1
disp('insert phi')
degp=input('degree=');
minp=input('minute=');
secp=input('second=');
secp=secp/3600;
minp=minp/60;
phie=degp+secp+minp;
phii=phie*(pi/180);
disp('insert landa')
degl=input('degree=');
minl=input('minute=');
secl=input('second=');
secl=secl/3600;
minl=minl/60;
phil=degl+secl+minl;
landa=phil*(pi/180);
disp('insert height')
hei=input('height=');
e=(2*f)-(f^2);
N=a/((1-(e*sin(phii)^2))^0.5);
X=(N+hei)*cos(phii)*cos(landa)
Y=(N+hei)*cos(phii)*sin(landa)
Z=(N*(1-e)+hei)*sin(phii)
else
X=input('Enter X=');
Y=input('Enter Y=');
Z=input('Enter Z=');
Landa=(atan(Y/X))*(180/pi);
disp('Landa=');
disp(Landa)
a=6378137;
f=1/298.257223563;
p=(((X^2)+(Y^2))^0.5);
e=((2*f)-(f^2));
phii(1)=atan((Z/p)*(1+(e/(1-e))));
N(1)=a/(1-(e*((sin(phii(1))^2)))^(1/2));
h(1)=(p/cos(phii(1)))-N(1);
phii(2)=atan((Z/p)*(1+(e*sin(phii(1))*(a/(sqrt(1-(e*(sin(phii(1)))^2))))/Z)));
N(2)=a/(1-(e*((sin(phii(2))^2)))^(1/2));
h(2)=(p/cos(phii(2)))-N(2);
for n=2:1000
 N(n)=a/(1-((e^2)*sin(phii(n-1)^2)))^(1/2);
 hi(n)=(p/cos(phii(n-1)))-N(n);
 phii(n)=atan((Z/p)*(1+(e*sin(phii(n-1)))*(a/(sqrt(1-(e*(sin(phii(n-1)))^2))))/Z));
   while (abs(phii(n)-phii(n-1))<=1/10^(1000000) & abs(N(n)-N(n-1))<=1/10^(1000000) & abs(hi(n)-hi(n-1))<=1/1000000 )
     break
   end
end
phii=phii(n)*(180/pi);
disp('phi=');disp(phii)
disp('height=');disp(hi(n))
end

برای دانلود جزوه های فتوگرامتری کلیک کنید

 

فتوگرامتری یک

 

فتوگرامتری دو

این فایل شامل مجموعه نقاط توپوگرافی برای مناطق دشت , تپه ماهور و کوهستان میباشد برای دانلود این فایل کلیک کنید

دانلود

 

clc
clear all
x=[0:0.1:2*pi]
y=sin(x)
z=cos(x)
hold on
grid on
plot(x,y,'--rs','linewidth',5,'markersize',7)
plot(x,z,'--gs','linewidth',5,'markersize',7)

clc
clear all
format long g
%tabdile vahedhaye zaviye%
q=input('agar gerad ast 1 & agar darage ast 2 & agar radian ast 3=');
if q==1;
gerad=input('zaviye ra be gerad vared konid=');
dar=(gerad*180)/200;
d=fix(dar);
dag=(dar-d)*60;
m=fix(dag);
t=(dag-m)*60;
Radian=(gerad*pi)/200
darage=[d;m;t]
elseif q==2;
d=input('darage ra vared konid=');
m=input('dagige ra vared konid=');
t=input('saniye ra vared konid=');
dar=d+(m/60)+(t/3600);
gerad=(dar*200)/180
radian=(dar*pi)/180
elseif q==3;
radian=input('zaviye ra be radian vared konid=');
dar=(radian*180)/pi;
d=fix(dar);
dag=(dar-d)*60;
m=fix(dag);
t=(dag-m)*60;
gerad=(radian*200)/pi
darage=[d;m;t]
end