وبلاگ تخصصی متلب و نقشه برداری

۱۵ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۴ ثبت شده است

برای دانلود هر یک از جزوه ها بر روی آن کلیک کنید

جزوه مسیر راستگو

جزوه مسیر قاسمی

برای دانلود جزوه تئوری خطا کلیک کنید

دانلود

clc
clear
format bank
n=input('enter number point: ');
for k=1:n
    x(k)=input('enter value x: ');
    y(k)=input('enter value y: ');
end
mohit=0;
for m=1:n
    if m==n
        d(m)=sqrt((x(m)-x(1))^2+(y(m)-y(1))^2);
    else
        d(m)=sqrt((x(m)-x(m+1))^2+(y(m)-y(m+1))^2);
    end
    mohit=mohit+d(m);
end
disp('mohit polygon')
disp(mohit)
grid on
hold on
plot([x(1),x(m)],[y(1),y(m)],'-b')
plot(x,y,'-r' )
plot(x,y,'*m' )
title('mohit ehsan & ali')
A=polymeter(x,y)
gtext([' meter = ' num2str(A)])

clc
clear all
disp ('for geodetic to cartesian press 1   for cartesino to zeodetic press 2')
ch=input  ('');
disp('select your elipsoid: WGS84=1   WGS72=2   GRS80=3')
el=input('');
 if el==1
    a=6378137;
    f=1/298.257223563;
end
if el==2
    a=6378135;
    f=1/298.26;
end
if el==3
    a=6378137;
    f=1/298.257222101;
end   
if el not 1:3 
    a=6378137;
    f=1/298.257223563;
end
if ch==1
disp('insert phi')
degp=input('degree=');
minp=input('minute=');
secp=input('second=');
secp=secp/3600;
minp=minp/60;
phie=degp+secp+minp;
phii=phie*(pi/180);
disp('insert landa')
degl=input('degree=');
minl=input('minute=');
secl=input('second=');
secl=secl/3600;
minl=minl/60;
phil=degl+secl+minl;
landa=phil*(pi/180);
disp('insert height')
hei=input('height=');
e=(2*f)-(f^2);
N=a/((1-(e*sin(phii)^2))^0.5);
X=(N+hei)*cos(phii)*cos(landa)
Y=(N+hei)*cos(phii)*sin(landa)
Z=(N*(1-e)+hei)*sin(phii)
else
X=input('Enter X=');
Y=input('Enter Y=');
Z=input('Enter Z=');
Landa=(atan(Y/X))*(180/pi);
disp('Landa=');
disp(Landa)
a=6378137;
f=1/298.257223563;
p=(((X^2)+(Y^2))^0.5);
e=((2*f)-(f^2));
phii(1)=atan((Z/p)*(1+(e/(1-e))));
N(1)=a/(1-(e*((sin(phii(1))^2)))^(1/2));
h(1)=(p/cos(phii(1)))-N(1);
phii(2)=atan((Z/p)*(1+(e*sin(phii(1))*(a/(sqrt(1-(e*(sin(phii(1)))^2))))/Z)));
N(2)=a/(1-(e*((sin(phii(2))^2)))^(1/2));
h(2)=(p/cos(phii(2)))-N(2);
for n=2:1000
 N(n)=a/(1-((e^2)*sin(phii(n-1)^2)))^(1/2);
 hi(n)=(p/cos(phii(n-1)))-N(n);
 phii(n)=atan((Z/p)*(1+(e*sin(phii(n-1)))*(a/(sqrt(1-(e*(sin(phii(n-1)))^2))))/Z));
   while (abs(phii(n)-phii(n-1))<=1/10^(1000000) & abs(N(n)-N(n-1))<=1/10^(1000000) & abs(hi(n)-hi(n-1))<=1/1000000 )
     break
   end
end
phii=phii(n)*(180/pi);
disp('phi=');disp(phii)
disp('height=');disp(hi(n))
end

برای دانلود جزوه های فتوگرامتری کلیک کنید

 

فتوگرامتری یک

 

فتوگرامتری دو

این فایل شامل مجموعه نقاط توپوگرافی برای مناطق دشت , تپه ماهور و کوهستان میباشد برای دانلود این فایل کلیک کنید

دانلود

 

clc
clear all
x=[0:0.1:2*pi]
y=sin(x)
z=cos(x)
hold on
grid on
plot(x,y,'--rs','linewidth',5,'markersize',7)
plot(x,z,'--gs','linewidth',5,'markersize',7)

clc
clear all
format long g
%tabdile vahedhaye zaviye%
q=input('agar gerad ast 1 & agar darage ast 2 & agar radian ast 3=');
if q==1;
gerad=input('zaviye ra be gerad vared konid=');
dar=(gerad*180)/200;
d=fix(dar);
dag=(dar-d)*60;
m=fix(dag);
t=(dag-m)*60;
Radian=(gerad*pi)/200
darage=[d;m;t]
elseif q==2;
d=input('darage ra vared konid=');
m=input('dagige ra vared konid=');
t=input('saniye ra vared konid=');
dar=d+(m/60)+(t/3600);
gerad=(dar*200)/180
radian=(dar*pi)/180
elseif q==3;
radian=input('zaviye ra be radian vared konid=');
dar=(radian*180)/pi;
d=fix(dar);
dag=(dar-d)*60;
m=fix(dag);
t=(dag-m)*60;
gerad=(radian*200)/pi
darage=[d;m;t]
end

clc
clear all
format long g
%barname gizman%
xa=input('xa=');ya=input('ya=');
xb=input('xb=');yb=input('yb=');
dxab=xb-xa;dyab=yb-ya;
vab=atand(abs(dxab/dyab));
if dxab>0&dyab>0
    gab=vab
elseif dxab>0&dyab<0
    gab=180-vab
elseif dxab<0&dyab<0
    gab=180+vab
elseif dxab<0&dyab>0
    gab=360-vab
end
if gab<=180
    gba=360-(180-gab)
elseif gab>180
    gba=180-(360-gab)
end

clc
clear all
format long g
g=input('g');
n=input('n');
x=input('x');
y=input('y');
for i=1:n
    z(i)=input('z');
    l(i)=input('l');
    if (g(i)-z(i))>180;
    g(i+1)=(g(i)-z(i))-180;
    elseif (g(i)-z(i))<180;
    g(i+1)=(g(i)-z(i))+180
    end
end
for i=1:n
dx(i)=(l(i)*sind(g(i)))
dy(i)=(l(i)*cosd(g(i)))
end
for i=1:n
    x(i+1)=x(i)+dx(i)
    y(i+1)=y(i)+dx(i)
end

clc
clear all
format long g
h=input('hi');
L=input('L');
n=input('n');
for i=1:n;
    bs(i)=input('bs');
    fs(i)=input('fs');
    dh(i)=bs(i)-fs(i);
    h(i+1)=dh(i)+h(i);
end
f=sum(bs)-sum(fs);
e=12*sqrt(L);
if f<=e;
    c=-f/n;
    for i=1:n
        hc(i)=h(i)+i*c
    end
end

برنامه زیر را در متلب کپی کنید

clc
clear all
format long g
%barname taghato va tarfi%
%noghat az chap be rast hastand%
q=input('baraye taghato 1 & baraye tarfi 2 =');
w=input('baraye darage 1 & baraye gerad 2 =');
if q==1;
    xa=input('xa=');ya=input('ya=');
    xb=input('xb=');yb=input('yb=');
    al=input('alfa=');be=input('beta=');
    if w==1;
        alfa=al;
        beta=be;
    elseif w==2;
        alfa=(al*180)/200;
        beta=(be*180)/200;
    end;
    omega=180-(alfa+beta);
    dxab=xb-xa;dyab=yb-ya;
    lab=sqrt(dxab^2+dyab^2);vab=atand(abs(dxab/dyab));
    if dxab>=0&dyab>=0;
        gab=vab;
    elseif dxab>=0&dyab<=0;
        gab=180-vab;
    elseif dxab<=0&dyab<=0;
        gab=180+vab;
    elseif dxab<=0^dyab>=0;
        gab=360-vab;
    end;
    gam=gab+alfa;lam=(lab*sind(beta))/sind(omega);
    xm=xa+(lam*sind(gam));
    ym=ya+(lam*cosd(gam));
    m=[xm ym]
elseif q==2;
    xa=input('xa=');ya=input('ya=');
    xb=input('xb=');yb=input('yb=');
    xc=input('xc=');yc=input('yc=');
    al=input('alfa=');be=input('beta=');
    if w==1;
        alfa=al;
        beta=be;
    elseif w==2;
        alfa=(al*180)/200;
        beta=(be*180)/200;
    end;
    xn=(xa*cotd(alfa)+xc*cotd(beta)+(ya-yc))/(cotd(alfa)+cotd(beta));
    yn=(ya*cotd(alfa)+yc*cotd(beta)+(xc-xa))/(cotd(alfa)+cotd(beta));
    dxbn=xn-xb;dybn=yn-yb;
    vbn=atand(abs(dxbn/dybn));
    if dxbn>=0&dybn>=0;
    gbn=vbn;
    elseif dxbn>=0&dybn<=0;
    gbn=180-vbn;
    elseif dxbn<=0&dybn<=0;
    gbn=180+vbn;
    elseif dxbn<=0&dybn>=0;
    gbn=360-vbn;
    end;
    dxab=xb-xa;dyab=yb-ya;
    vab=atand(abs(dxab/dyab));
    if dxab>=0&dyab>=0;
    gab=vab;
    elseif dxab>=0&dyab<=0;
    gab=180-vab;
    elseif dxab<=0&dyab<=0;
    gab=180+vba;
    elseif dxab<=0&dyab>=0;
    gab=360-vab;
    end;
    if
    b1=gba-gbn;a=180-(b1+alfa);
    dxab=xb-xa;dyab=yb-ya;
    lab=sqrt(dxab^2+dyab^2);
    if gba>=180;
    gab=180-(360-gba);
    elseif gba<180;
    gab=360-(180-gba);
    end;
    gam=gab+a;lam=(lab*sind(b1))/sind(alfa);
    xm=xa+(lam*sind(gam));
    ym=ya+(lam*cosd(gam));
    m=[xm ym]
end

%tabdile motavasset be lahzei(A.T to I.T)%

clc

clear all

format long g

AT=input('AT ra vared konid [x;y;z]=');

xp=input('xp ra vared konid=');

yp=input('yp ra vared konid=');

R1=[1 0 0;0 cos(yp) sin(yp);0 -sin(yp) cos(yp)];

R2=[cos(xp) 0 -sin(xp);0 1 0;sin(xp) 0 cos(xp)];

IT=R1*R2*AT

%tabdile lahzei be motavasset(I.T to A.T)%

clc

clear all

format long g

IT=input('IT ra vared konid [x;y;z]=');

xp=input('xp ra vared konid=');

yp=input('yp ra vared konid=');

R1=[1 0 0;0 cos(-yp) sin(-yp);0 -sin(-yp) cos(-yp)];

R2=[cos(-xp) 0 -sin(-xp);0 1 0;sin(-xp) 0 cos(-xp)];

AT=R2*R1*IT